Η Εταιρεία Άλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία με τους μετόχους της Εταιρείας Clappas Trading House Limited για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η πιο πάνω συμφωνία προνοεί ότι ο καθορισμός του τελικού τιμήματος για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Clappas Trading House Limited καθώς και η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης , τελούν υπό την αίρεση της διεξαγωγής οικονομικής μελέτης δέουσας επιμέλειας (Due Diligence).

Περαιτέρω η Συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφόσον η εξαγορά δυνατόν να εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου.

Οι κύριες δραστηριότητες της Clappas Trading House Limited είναι η εισαγωγή και διανομή επώνυμων ειδών διατροφής και αναμένεται ότι από την συμφωνία θα προκύψουν συνέργειες και οφέλη για την Εταιρεία.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί την περί την 20/5/2011 και το τίμημα της εξαγοράς αναμένεται να κυμανθεί περί τα