Αξιότιμοι Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd θα συνέλθει σε συνεδρία την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014, και ώρα 10:30 π.μ. για, μεταξύ άλλων θεμάτων, να μελετήσει και να εγκρίνει την τελική Έκθεση και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.