Η Εταιρεία Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd επιθυμεί να υπενθυμίσει τους κατόχους Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Power Warrants) ότι η περίοδος 20 – 30/06/2014 θα είναι η περίοδος εξάσκησης των δικαιωμάτων αγοράς Power Warrants 2001 – 2015 της Εταιρείας ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD.

Η τιμή άσκησης των ΔΑΜ είναι €1,7086 για αγορά μίας μετοχής της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,26 σεντ. Η πληρωμή της τιμής άσκησης του δικαιώματος αυτού γίνεται με την καταβολή της €1,7086 ανά δικαίωμα στην Εταιρεία ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD μαζί με την κατάθεση των πιστοποιητικών των ΔΑΜ κατά την πιο πάνω περίοδο μόνο. Η άσκηση των ΔΑΜ θα γίνεται στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ΧΑΚ είναι χαμηλότερη από την τιμή εξάσκησης των ΔΑΜ.

Με βάση τα στοιχεία που παρελήφθησαν από το ΧΑΚ, έχουν ταχυδρομηθεί προς όλους τους κατόχους ΔΑΜ επιστολές, δηλώσεις και πληροφορίες για τον τρόπο εξάσκησης των ΔΑΜ από τους κατόχους τους που θελήσουν να τα εξασκήσουν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες «Πολίτης» και «Αλήθεια» την Δευτέρα 19/05/14.